Regulamin sklepu internetowego Unikalna.pl

§ 1 .  Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zawieranie i rozwiązywanie Umów Sprzedaży Towarów, proces postępowania reklamacyjnego, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta.

2. Regulamin skierowany jest do Klientów będącymi Konsumentami, jaki i do Klientów niebędącymi Konsumentami sklepu internetowego www.unikalna.pl, udostępniony jest do wglądu  na stronie internetowej sklepu w zakładce „ Regulamin.”

3. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

4. Nazwa oraz logo stanowią własność sklepu internetowego www.unikanlna.pl , jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania pisemnej zgody jest zabronione.

5. Regulamin zawiera informacje  do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 r., O prawach konsumenta (Dz.U. 2017, poz. 827).

§ 2. Definicje

1. Regulamin: Regulamin sklepu internetowego www.uniklana.pl.

2. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu z zamiarem zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Konsument: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sklep internetowy: witryna internetowa umieszczona w Internecie pod adresem www.unikalna.pl, przeznaczona do prezentacji oferty Usługodawcy oraz do składania zamówień.

5.Usługodawca/Sprzedawca: Elżbieta Wesołowska, prowadząca działalność gospodarczą o nazwie UNIKALNA Wesołowska Elżbieta, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 569 109 44 59, REGON 130244810. Adres wykonywania działalności: Konopaty 8a, 09-304 Lubowidz.

6. Formularz rejestracji: formularz dostępny na stronie internetowej www.unikalna.pl umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

7. Formularz zamówienia: formularz dostępny na stronie internetowej www.unikalna.pl umożliwiający złożenie zamówienia.

8. Produkt/Towar: rzecz ruchoma albo usługa  dostępna w Sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. Konto: usługa elektroniczna z przypisanym loginem(nazwą) i hasłem, w której zapisane są podane przez Klienta dane, oraz informacje o złożonych w Sklepie internetowym Zamówieniach.

10. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej (email), umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach , nowościach i promocjach w Sklepie internetowym.

11. Usługa elektroniczna: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

12. Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta między Klientem z Sprzedawcą .

13. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaż Produktu ze Sprzedawcą.

14. Dane Kontaktowe Sprzedawcy: to dane Sprzedawcy, poprzez które klient może się z nim skontaktować: Unikalna Wesołowska Elżbieta, Konopaty 8a, 09-304 Lubowidz, adres e-mail: kontakt@unikalna.pl, numer telefonu: +48 577 200 107.

15. Dane Kontaktowe Klienta: to dane Klienta, poprzez które Sprzedawca może się z nim skontaktować, zawierające adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

16. RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).

17. Opiniowanie/ Komentowanie: Usługa Elektroniczna udostępniona Klientowi przez Sprzedawcę , umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.

§ 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego umożliwia Klientowi korzystanie z następujących Usług Elektronicznych:

 • Zawieranie Umowy Sprzedaży Produktu,
 • Prowadzenie Konta w Sklepie,
 • Newsletter,
 • Opiniowanie/ Komentowanie.

2. Świadczenie Usług elektronicznych na rzecz Klientów w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Obowiązuje całkowity zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

4. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu internetowego anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

§ 4. Zasady składania zamówień

1. Podane na stronie internetowej Sklepu ceny, są cenami w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zwierają kosztów dostawy.

2. Rejestracja w Sklepie nie jest niezbędna w celu złożenia przez Klienta zamówienia. Wymagane jest jedynie wypełnienie Formularza zamówienia.

3. Produkty w Sklepie są nowe, nie posiadają wad i zostały legalnie wprowadzone do obrotu.

4. W podsumowaniu zamówienia Klient widzi informację o łącznej kwocie do zapłaty za zamówienie oraz o kosztach dostawy. W procesie zmówienia nie powstaje żaden ukryty koszt. Cena widoczna na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian, jakie mogą nastąpić w Sklepie internetowym w późniejszym czasie.

5. Zamówienia można dokonać:

 • Poprzez Formularz Zamówień widoczny na Stronie internetowej www.unikalna.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) kontakt@unikalna.pl.
 • Telefonicznie pod numerem: 000 000 000, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

6. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z Regulaminem Sklepu i go zaakceptować.  Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.

7. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta następuje po kliknięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Klient zobowiązuje się do zapłaty za Zamówienie i jego odbiór. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie zamówienia.

8. Realizacja Zamówień odbywa się w godzinach od 9.00 do 18.00 w dni robocze i może potrwać łącznie do 4 dni roboczych. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 18.00 , w soboty, niedziele i święta ,  rozpatrywane są następnego dnia roboczego.

9. Zamówienie zostaje zapisane w systemie Sklepu, jako dowód zawarcia umowy.

§ 5. Realizacja umowy sprzedaży

1.  Szczegółowe warunki Umowy sprzedaży określa Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne dodatkowe pisemne ustalenia stron.

2. Do zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest:

 • Zapoznanie się Klienta z Regulaminem i akceptacja jego treści,
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz otrzymywanie informacji od Sprzedawcy dotyczących realizacji Zamówienia,
 • Poprawne wypełnienia Formularz Zamówienia,
 • Zobowiązanie Klienta do zapłaty ceny i dostawy Produktu,
 • Potwierdzenie Zmówienia przez Klienta,

3. Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem Zamówienia, który jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

4. Każda Umowa Sprzedaży w Sklepie internetowym www.unikalna.pl jest potwierdzana dowodem zakupu (paragonem) dołączanym do Produktu.

§ 6. Konto

1. Składając Zamówienie w Sklepie internetowym www.unikalna.pl Klient może się zarejestrować, poprzez utworzenie Konta w systemie i ustalenie poufnego hasła i loginu. Do założenia Konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta.

2. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

3. Konto umożliwia Klientowi wprowadzanie bądź modyfikację danych, składanie Zamówień, zawieranie Umów sprzedaży oraz przeglądanie historii zamówień.

4. Usługa elektroniczna świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Założenie Konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

6. Dokonując rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres mailowy informacji handlowych i marketingowych. Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta.

7. Z chwilą dokonania rejestracji Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, może ją wypowiedzieć w każdym czasie poprzez oświadczenie przesłane do Sprzedawcy drogą mailową na adres: kontakt@unikalna.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy : Konopaty 8a, 09-304 Lubowidz.

§ 7,  Warunki i terminy płatności

1.  Widoczna w Sklepie internetowym cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy.

2. W podsumowaniu Zamówienia, przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, wskazana jest ostateczna cena sprzedaży, zawierająca koszty dostawy itp. (np. koszt doręczenia za pobraniem).

3. Ceny Produktów widoczne na Stronie internetowej są cenami brutto ( zawierają podatek VAT).

4. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:

 • gotówką za pobraniem kurierowi przy odbiorze przesyłki,
 •  przelewem na rachunek Sprzedawcy podany na Stronie internetowej Sklepu, w terminie  3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Towaru.
 • Przelewem za pośrednictwem operatora Przelewy24.pl lub PayPal w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Produktu.

5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

6. Klient podczas składania Zmówienia wybiera preferowaną przez siebie formę płatności.

7. W przypadku nie dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dokonania zakupu, jeśli Klient nie wybrał płatności za pobraniem, Zamówienie zostaje  anulowane.

8, Klient otrzymuje dokument sprzedaży w postaci paragonu, który dołączony jest do każdego Zamówienia.

§ 8. Realizacja dostaw

1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili jej złożenia,

2. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3. Dostawa odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

4. Sprzedawca realizuje dostawę Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

6. Klient może odebrać Zamówienie osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym ze Sklepem.

7. Termin dostawy Produktu do Klienta na terenie kraju wynosi do 4 dni roboczych, zgodnie z umową z formą dostarczającą Produkt.

8. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości email. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

§ 9. Reklamacje i zwroty

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

2. Wszelkie Reklamacje i Zwroty należy złożyć poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: kontakt@uniklna.pl lub kurierem/pocztą na adres Unikalna, Konopaty 8a, 09-304 Lubowidz.

3. Zwracany Produkt należy starannie i odpowiednio zabezpieczyć , zapakować i odesłać w stanie nienaruszonym na adres Sklepu: Unikalna, Konopaty 8a, 09-304 Lubowidz wraz z dowodem zakupu oraz dołączonym protokołem reklamacyjnym, do pobrania na stronie www.unikalna.pl.

4. O niezgodności Produktu nie stanowią różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego Produktu a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta.

5. Sprzedawca rozpatruje Reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres email.

6. W przypadku realizacji zasadnej Reklamacji, Sprzedawca pokrywa koszty związane z odbiorem, dostawą oraz wymianą Produktu na wolny od wad.

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaż zawartej w Sklepie internetowym.

2. Klient, który zawarł Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Klient wysyła do Sprzedawcy pisemne oświadczenie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostawy przesyłki.

3. Umowa staje się niezawartą w momencie skutecznego odstąpienia od Umowy. Klient zobowiązanych jest do zwrotu zakupionego Towaru (nowego, bez śladów użytkowania), niezwłocznie w terminie do 14 dni kalendarzowych od odstąpienia. Zalecane jest dołączenie dowodu zakupu do odsyłanego Produktu,

4. W  terminie 14 od chwili otrzymania Zwrotu, Sprzedawca zwraca Klientowi koszty poniesione na zakup Produktów. Koszty dostarczenia zwracanych Produktów do Sprzedawcy pokrywa Klient.

5. Zwrot kosztów następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient preferuje inny sposób zwrotu kosztów.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca ma prawo żądać od Klienta odszkodowania w związku ze zmniejszeniem wartości produktu poprzez niewłaściwe obchodzenie się z nim przez Klienta

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Umowy w Sklepie internetowym zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Aktualny Regulamin Sklepu znajduje się na stronie Sklepu www.unikalna.pl w zakładce Regulamin, na każde żądanie Klienta może być dostarczony drogą elektroniczną ma wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres email.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie w dowolnym czasie, a każda zmiana będzie dostępna na Stronie Sklepu.

5. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu do systemu na stronie Sklepu internetowego. Klient będzie miał możliwość akceptacji zmian, bądź ich odrzucenie. Brak akceptacji zmian w Regulaminie będzie skutkowało usunięciem Konta Klienta.

6.Zmiana w Regulaminie nie będzie naruszać praw nabytych przez Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

7. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Spory wynikające z Umów Sprzedaży między Sklepem a Konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.

9. Spory niedające rozwiązać się polubownie, rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.